joe

Privacy policy

Privacy
Hodl.nl Management BV respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). In dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna 'Beleid') gaan wij in op het gebruik van cookies en hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen.

Meer specifiek wordt met dit beleid bedoelt:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe;
 • Voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • De rechten die u heeft als betrokkene; en,
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd.

Dit beleid is van toepassing op alle personen die onze websites bezoeken en waarvan Hodl.nl Management BV persoonsgegevens verwerkt, zoals klanten, prospects, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven of evenementen en personen die hebben gesolliciteerd bij Hodl.nl Management BV.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen bestaan uit:

 • Basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt om klant te worden, zoals uw nationaliteit geboortedatum, geboorteland, woonadres, TIN-nummer, bankrekeningnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten, zoals toegangs- en dieetwensen;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke gegevens die in uw sollicitatie in uw sollicitatie;
 • Alle andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette gronden;

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website (www.hodl.nl), door ons uw visitekaartje te geven of door te solliciteren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen uit andere bronnen, zoals van lokale adviseurs, tegenpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbaar beschikbare bronnen. Als u slechts een bezoeker van onze website bent, verzamelen wij geen persoonsgegevens.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Hodl.nl Management BV kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om u te identificeren en te accepteren als klant;
 • Om onze diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Om uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze wervingsdiensten en evenementen te behandelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een contract;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens
In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de beleggingsdiensten die wij verlenen, zoals de fondsbeheerder, toezichthouders en overheidsinstellingen.
 • Derde partijen waarmee wij samenwerken, zoals toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit beleid beschreven doeleinden, zoals IT-providers, communicatiedienstverleners of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen met deze derden delen voor de doeleinden en op de rechtsgronden die in dit beleid zijn vermeld.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Hodl.nl Management BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Hodl.nl Management BV, zal Hodl.nl Management BV met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen die de GDPR stelt.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Hodl.nl Management BV ervoor zorgen dat de gegevensoverdracht in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

How long do we keep your data?
Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de GDPR.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Hodl.nl Management BV laat weten dat u geen digitale communicatie meer wenst te ontvangen en/of Hodl.nl Management BV stopt met het versturen van nieuwsbrieven, white papers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden gewist indien:

 • Blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld bij foutmeldingen);
 • De toestemming op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen door u wordt ingetrokken;
 • De hiervoor genoemde rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, vervalt omdat bijvoorbeeld uw bedrijf ophoudt te bestaan, of u geen contact meer heeft gehad met Hodl.nl Management BV voor een periode van 5 jaar (onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen).

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een verzoek daartoe naar Hodl.nl Management BV., Wilhelminakade 97, 3072 AP, Rotterdam of per e-mail naar [email protected].

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een klacht over misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens (DAP).

SHARE THIS ARTICLE