joe

Algemene voorwaarden

Toestemming
Lees de volgende wettelijke kennisgeving / gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website van Hodl.nl Management BV bezoekt. Door de website van Hodl.nl Management BV te bezoeken, bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u instemt met alle hierin opgenomen voorwaarden. Indien u de voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden niet begrijpt of er niet mee instemt, adviseren wij u niet verder te gaan of een overeenkomst aan te gaan met Hodl.nl Management BV.

Beperkte toegang

De website van Hodl.nl mag niet worden bezocht door personen die vallen onder een jurisdictie (bijvoorbeeld vanwege hun nationaliteit en/of woonplaats) waarin publicatie van de inhoud van de website van Hodl.nl Management BV of toegang daartoe om welke reden dan ook verboden is. Personen voor wie deze beperkingen gelden, hebben geen toegang tot deze website.

Geen aanbod

Informatie en meningen die op deze website worden gepubliceerd, mogen niet worden opgevat als enige vorm van promotie, aanbeveling, aansporing, aanbod of verzoek om (i) cryptocurrencies te kopen of te verkopen, (ii) andere zaken te doen of (iii) andere juridische transacties aan te gaan. De op deze website gepubliceerde informatie en meningen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De beschreven diensten zijn mogelijk niet geschikt voor u of niet beschikbaar.

Geen advies

De op deze website gepubliceerde informatie en opinies vormen geen beleggingsadvies en zijn niet bedoeld om juridisch, fiscaal, financieel of ander advies te verstrekken of als zodanig op te vatten. Op dergelijke informatie en meningen mag niet worden vertrouwd en ze mogen niet worden gebruikt als basis voor besluitvorming. Raadpleeg een deskundige op het betreffende gebied voordat u besluit een specifieke actie te ondernemen. Geen enkele informatie op of toegang tot de website van Hodl.nl Management BV mag worden opgevat als een contractuele relatie tussen de aanbieders van dergelijke informatie en de gebruikers van de website.

Geen garantie

Hodl.nl Management BV heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt voortdurend bijgewerkt en op juistheid gecontroleerd. Noch Hodl.nl Management BV, noch haar contractpartners geven echter enige verklaring of garantie (expliciet of impliciet) dat de op de website van Hodl.nl Management BV gepubliceerde informatie juist, betrouwbaar, actueel of volledig is. In het bijzonder heeft Hodl.nl Management BV geen enkele verplichting om verouderde informatie of meningen van deze website bij te werken of te verwijderen of deze als verouderd aan te merken. De informatie en meningen op deze website kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Bovendien wordt geen garantie gegeven dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website en servers waarvan de informatie toegankelijk is, vrij zullen zijn van virussen, trojan horses, worms, software bombs of andere schadelijke componenten en programma's, en Hodl.nl Management BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Alle op deze website beschikbare informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële marktgegevens, koersgegevens, rapporten, onderzoek en andere financiële informatie is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde bronnen die betrouwbaar worden geacht. Alle informatie wordt aan gebruikers verstrekt op een "as is" en "as available" basis zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van kwaliteit, originaliteit, niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of geschiktheid voor een bepaald doel.

Risicomelding

Beleggen in cryptocurrencies brengt risico's met zich mee. Als u niet bekend bent met de risico's, verzoeken wij u vriendelijk deze website te verlaten. Als u de risico's van beleggen in cryptocurrencies begrijpt, bevestigt u dat u in staat bent deze risico's te nemen. Handelen in cryptocurrencies houdt het risico in van totaal verlies van het geïnvesteerde bedrag. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel en kunnen daarom in korte tijd extreem fluctueren.

Geen aansprakelijkheid

Hodl.nl Management BV garandeert niet dat de op haar website verstrekte informatie actueel, juist of volledig is en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Hodl.nl Management BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, die kan worden geleden als gevolg van op deze website verstrekte informatie, of voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie of uit risico's verbonden aan de financiële markten. Hodl.nl Management BV is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan gewone nalatigheid indien deze schade voorzienbaar was. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en winstderving is uitgesloten.

Geen orders
De invoervelden op de website van Hodl.nl Management BV zijn niet bedoeld voor het plaatsen van orders (bijvoorbeeld orders voor de aankoop/verkoop van beleggingsinstrumenten) bij Hodl.nl Management BV. Hodl.nl Management BV zal op deze wijze geplaatste orders niet uitvoeren of de afzender daarvan op de hoogte stellen, en tussen de afzender en Hodl.nl Management BV komt geen juridisch bindende overeenkomst tot stand.

Intellectuele eigendom, auteursrecht en merkrechten

Alle onderdelen van de website van Hodl.nl Management BV worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Hodl.nl Management BV of van derden. Gebruikers verwerven geen rechten, waaronder rechten op of op software, handelsmerken of onderdelen van de website van Hodl.nl Management BV, door materiaal van deze website te downloaden of af te drukken. Copyright noces en handelsmerken mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. Onderdelen van deze website mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd op enige wijze of vorm (waaronder elektronische of gedrukte vorm) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hodl.nl Management BV en behoudens volledige bronvermelding.

Het is gebruikers niet toegestaan hyperlinks of tekst links aan te brengen van andere websites naar de website van Hodl.nl Management BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hodl.nl Management BV.

Mogelijke belangenverstrengeling

Hodl.nl Management BV, haar bestuurders of werknemers kunnen eerder hebben geïnvesteerd, momenteel investeren of in de toekomst investeren in cryptocurrencies waarover informatie of meningen worden verstrekt op de website van Hodl.nl Management BV. Ook is het mogelijk dat Hodl.nl Management BV eerder diensten heeft verleend, momenteel verleent of in de toekomst zal verlenen aan de emittenten van dergelijke cryptocurrencies. Voorts is het mogelijk dat werknemers of bestuurders van Hodl.nl Management BV voorheen bepaalde functies namens de uitgevers van dergelijke cryptocurrencies hebben uitgevoerd, momenteel uitvoeren of in de toekomst zullen uitvoeren.

Links naar andere websites

De website van Hodl.nl Management BV kan links bevatten naar de websites van andere aanbieders en door die aanbieders verstrekte informatie ("Externe Links"). Hodl.nl Management BV verstrekt links naar externe websites naast haar eigen informatie uitsluitend met het oog op het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid en het verstrekken van informatie aan gebruikers. Hodl.nl Management BV heeft geen controle over de inhoud van dergelijke externe websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, waarheid of actualiteit van dergelijk materiaal of de geschiktheid ervan voor een bepaald doel. Hodl.nl Management BV sluit alle aansprakelijkheid uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade of enige gevolgen die kunnen voortvloeien uit of in verband met het gebruik van inhoud op externe websites. Hoewel gekoppelde sites zorgvuldig worden geselecteerd, heeft Hodl.nl Management BV geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke sites. Dienovereenkomstig aanvaardt Hodl.nl Management BV geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van Externe Links, met inbegrip van met name enige inhoud die wordt gewijzigd nadat de link is gemaakt. Hodl.nl Management BV is niet verantwoordelijk voor de overdracht van dergelijke informatie, de selectie van de verzonden informatie of de ontvangers daarvan, of de wijziging van verstrekte informatie. Dergelijke Externe Links worden door Hodl.nl Management BV niet automatisch tijdelijk opgeslagen als gevolg van de methode die wordt gebruikt voor het maken en benaderen van links. Exploitanten van websites die toegankelijk zijn via de Externe Links zijn derhalve als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites.

Bovendien geeft Hodl.nl Management BV geen garantie dat dergelijke websites of de inhoud daarvan geen inbreuk maken of zullen maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere rechten van derden, of dat dergelijke websites of de inhoud daarvan vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de authenticiteit van op het internet beschikbare documenten.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Hodl.nl Management BV behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden telkens wanneer u de website van Hodl.nl Management BV bezoekt om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de voorwaarden van elke gewijzigde versie. Als u de voorwaarden in de huidige Gebruiksvoorwaarden niet begrijpt of er niet mee akkoord gaat, dient u de website van Hodl.nl Management BV te verlaten

Toepasselijk recht / plaats van jurisdictie
Toegang tot en gebruik van de website en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, met Schiedam als de plaats van jurisdictie.

Lees ook ons Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wordt gebruikt.

SHARE THIS ARTICLE